Algemene voorwaarden

W.H.J. van Bergen, h.o.d.n. Attactie Verhuur Van Bergen Amusement, t.h.o.d.n. Van Bergen Zeilmakerij
Marijkestraat 19
6671 ZW Zetten
Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 09103788

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede huur en verhuur van kinderattracties, amusementsspelen en aanverwante zaken en op maat vervaardigde artikelen van zeil alsmede het verrichten van de daarmee verband houdende (reparatie)werkzaamheden van Van Bergen Amusement en Van Bergen Zeilmakerij gevestigd te Zetten, hierna te noemen “Van Bergen”. De koper c.q. huurder c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de te huren of gehuurde respectievelijk de krachtens een overeenkomst van koop te leveren c.q. geleverde dan wel de aan Van Bergen voor reparatie aangeboden kinderattracties, amusementspelen e.d. alsmede de op maat vervaardigde (afdek) zeilen en de daarbij behorende onderdelen, materialen, accessoires. De eventueel door de wederpartij c.q. Van Bergen verstrekte tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten. Indien Van Bergen deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Van Bergen hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Van Bergen gedane aanbieding heeft geaccepteerd.
Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Van Bergen een opdracht verstrekt, is Van Bergen eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de aard en inhoud van de opdracht. Van Bergen is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Van Bergen - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Van Bergen eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
Alle aanbiedingen c.q. offertes van Van Bergen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Van Bergen het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Bergen niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Van Bergen gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen c.q. tarieven en/of levertermijnen aan te passen. Aanbiedingen, offertes, tarieven en prijzen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten c.q. bestellingen.
Getoonde modellen alsmede opgaven van kleuren, (technische) specificaties, capaciteiten, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Van Bergen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
Tenzij partijen een vaste vergoeding voor de werkzaamheden zijn overeengekomen, zal Van Bergen zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen c.q. het gebruikelijke uurtarief van Van Bergen. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is Van Bergen gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven en exclusief eventuele kosten, zoals bezorg- en ophaalkosten, op- en afbouwkosten, begeleidingskosten, alsmede administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
Van Bergen is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Van Bergen en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Van Bergen bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Van Bergen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen en/of prijs- en/of tariefwijzigingen bij de door Van Bergen ingeschakelde derden, is Van Bergen gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen Van Bergen4 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan Van Bergen heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Van Bergen er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Bergen het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Van Bergen.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, informatie en bescheiden, tijdig op de door Van Bergen gewenste wijze aan Van Bergen ter beschikking stelt;
hij beschikt over de bij wet- en regelgeving voorgeschreven vergunningen, ontheffingen e.d.;
hij voor het aangaan van de overeenkomst een geldig identiteitsbewijs overlegt;
een of meerdere parkeerplaatsen in de nabijheid van de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht c.q. de zaken dienen te worden afgeleverd, voor Van Bergen beschikbaar zijn, indien Van Bergen hier om verzoekt;
de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht c.q. de zaken dienen te worden afgeleverd, per auto behoorlijk toegankelijk en bereikbaar is;
Van Bergen op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Van Bergen hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht in zodanige staat is dat Van Bergen ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
indien de opbouwwerkzaamheden voor Van Bergen 12.00 uur starten en Van Bergen voor begeleiding zorgt, een broodmaaltijd of warme maaltijd, niet zijnde frituur, aan Van Bergen kosteloos ter beschikking wordt gesteld, een en ander in overleg met Van Bergen;
op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht c.q. de zaken worden afgeleverd of geplaatst adequate aansluitmogelijkheden voor elektriciteit beschikbaar zijn overeenkomstig de opgave van Van Bergen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
er op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht c.q. de zaken worden afgeleverd of geplaatst een ruimte beschikbaar is waar de zaken alsmede gereedschappen, hulpmiddelen, materieel en overige eigendommen van Van Bergen opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door Van Bergen en/of de door hem ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
obstakels en/of complicaties die relevant zijn voor de uitvoering c.q. voortgang van de overeenkomst door de wederpartij zo spoedig mogelijk aan Van Bergen worden gemeld;
de te repareren zaken op het overeengekomen moment aan Van Bergen ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden.
De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Van Bergen voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden.
Van Bergen zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Van Bergen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Van Bergen nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Van Bergen om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Huur en verhuur
Dit artikel is naast de overige algemene voorwaarden specifiek van toepassing op de huur en verhuur van zaken. De huurperiode, prijs, bepalingen met betrekking tot annulering en overige specifieke afspraken met betrekking tot het gehuurde kunnen worden vermeld in een aparte huurovereenkomst. Afhankelijk van wat partijen overeenkomen, kan het gehuurde zowel begeleid als onbegeleid aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. Onder begeleide verhuur wordt verstaan dat Van Bergen naast het in gebruik geven van het gehuurde zorg draagt voor de op- en afbouw van het gehuurde en tevens personen ter beschikking stelt voor bediening, instructie, verzorging en bewaking. Van Bergen is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan. In geval van onbegeleide verhuur dient de wederpartij het gehuurde direct bij het ophalen c.q. direct na ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dient de wederpartij zo snel mogelijk en direct na ontdekking aan Van Bergen te melden, zodat Van Bergen in staat wordt gesteld de klacht te onderzoeken en – in geval van een terechte klacht – te verhelpen. Bij gebreke van tijdige melding wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat door de wederpartij te zijn ontvangen. De wederpartij verklaart over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de zaken zelf op de juiste wijze te plaatsen, op te bouwen en zorgvuldig te gebruiken overeenkomstig de bestemming. Indien de zaken door de wederpartij bij Van Bergen worden op gehaald c.q. afgeleverd, dient de wederpartij over adequaat en veilig vervoer te beschikken. Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij het gehuurde bij Van Bergen ophaalt c.q. aflevert, is de wederpartij aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die tijdens of bij het vervoer ontstaat. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering aan Van Bergen te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door Van Bergen of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van Van Bergen. Defecte onderdelen dienen aan Van Bergen te worden geretourneerd. Het is de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Van Bergen niet toegestaan bewerkingen aan het gehuurde uit te voeren. Indien de wederpartij toch bewerkingen aan het gehuurde uitvoert, is hij jegens Van Bergen aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag c.q. bewaring van het gehuurde gedurende de huurperiode. Indien partijen zijn overeengekomen dat Van Bergen het gehuurde bij de wederpartij aflevert c.q. ophaalt, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de wederpartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, eveneens onder de huurperiode begrepen. Als het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet bij Van Bergen op de door hem aangegeven plaats wordt teruggebracht, c.q. niet kan worden opgehaald door Van Bergen wegens een omstandigheid die aan wederpartij is toe te rekenen, wordt - naar keuze van Van Bergen en zonder dat deze daar melding van hoeft te maken - de huurperiode telkens met één dag verlengd dan wel wordt wederpartij van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in verzuim te zijn en dient wederpartij het gehuurde onverwijld terug te bezorgen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien waaronder ondermeer begrepen de kosten van het inhuren van zaken ter vervanging van het gehuurde zijn voor rekening van wederpartij onverminderd het recht van Van Bergen op volledige schadevergoeding.
Na afloop van de huurperiode dient de wederpartij het gehuurde in de oorspronkelijke emballage en in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, terug te brengen of voor afhalen door Van Bergen ter beschikking te stellen.
Van Bergen zal het gehuurde na retourontvangst direct inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, komen - met uitzondering van normale afschrijvingen en kosten als gevolg van gebruik en slijtage - voor rekening van de wederpartij. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Van Bergen. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde, onderdelen te vervangen of overige wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Bergen. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Van Bergen te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van Van Bergen. Van Bergen is gerechtigd alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom. De wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de wederpartij een door Van Bergen te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde.

Artikel 8: Reparatie
Dit artikel is naast de overige algemene voorwaarden specifiek van toepassing op de reparatie van zaken. De wederpartij verklaart eigenaar te zijn van de in reparatie gegeven zaken.
Onderzoekskosten komen voor rekening van de wederpartij en zijn te allen tijde verschuldigd. Onderzoekskosten zijn de kosten die door van Bergen noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden om aan de wederpartij een offerte te kunnen doen. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de wederpartij zijn gemeld. De in reparatie gegeven zaken dienen franco aan Van Bergen te worden aangeleverd of door de wederpartij op locatie van Van Bergen te worden afgeleverd. Eventuele verzend- c.q. transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij. Op verzoek van de wederpartij zal Van Bergen schriftelijke prijsopgave doen. Reparatie wordt alsdan pas uitgevoerd na verkregen schriftelijk akkoord van de wederpartij met deze opgave. In geval van onvoorziene omstandigheden die leiden tot een verhoging van meer dan 10% van de schriftelijk opgegeven prijs, zal de oorspronkelijke prijsopgave komen te vervallen en zal van Bergen een nieuwe prijsopgave doen. De wederpartij heeft geen recht op kostenloze tijdelijke vervanging van de in reparatie gegeven zaken, noch op een daartoe strekkende vergoeding.
Indien de zaken op grond van artikel 9 lid 8 worden verkocht, is van Bergen gerechtigd de kosten van reparatie met de verkoopopbrengst te verrekenen. Bij ontvangst van de zaken worden zichtbare beschadigingen genoteerd.

Artikel 9: Levering, termijnen
Overeengekomen termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen tenzij anders overeengekomen. Indien Van Bergen de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
Van Bergen is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk door Van Bergen kan worden gefactureerd.
Het risico betreffende de zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken het pand van Van Bergen verlaten of het moment waarop Van Bergen aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
Bij het plaatsen en opbouwen van gehuurde zaken door Van Bergen op locatie, wordt onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de gehuurde zaken ter plaatse aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. Transport van de zaken geschiedt op een door Van Bergen te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Van Bergen is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de het transport. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor consumenten dat transport van de zaken geschiedt voor risico van Van Bergen, maar voor rekening van de consument.
Indien de wederpartij zelf voor het transport zorgt of laat zorgen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij (af) te leveren of indien de zaken niet op de overeengekomen datum worden afgehaald, is de wederpartij per direct in verzuim. Van Bergen heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de zaken gedurende een beperkte periode op te slaan. Indien na het verstrijken van deze periode de zaken nog altijd niet kunnen worden (af)geleverd dan wel nog altijd niet zijn afgehaald is Van Bergen gerechtigd de zaken te verhuren of te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Van Bergen een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst
Indien de overeengekomen levering van de zaken c.q. de aanvang of voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat:
Van Bergen niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van de wederpartij heeft ontvangen;
Van Bergen niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Van Bergen recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
Van Bergen zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Van Bergen gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
Van Bergen is verplicht de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Van Bergen dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen en/of zaken van de wederpartij c.q. derden zoveel mogelijk wordt beperkt en dient door of namens de wederpartij in dit kader gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Van Bergen met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Van Bergen zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Van Bergen in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 11: Meer- en minderwerk
Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en/of leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Van Bergen en de wederpartij overeengekomen te worden. Van Bergen is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Van Bergen - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12: Verpakking
Indien de zaken door Van Bergen worden geleverd in verpakking die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de verpakking eigendom van Van Bergen. Deze verpakking mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
Van Bergen is gerechtigd voor deze verpakking een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de verpakking door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is Van Bergen verplicht deze verpakking terug te nemen en zal Van Bergen de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren.
Indien verpakking bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Van Bergen de verpakking niet terug te nemen en is hij gerechtigd deze verpakking bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren ervan zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13: Klachten
De wederpartij is verplicht de zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Van Bergen te melden.
Indien overeengekomen is dat de wederpartij de zaken op de locatie van Van Bergen afhaalt, dienen eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen, direct aan Van Bergen te worden gemeld. Overige klachten ten aanzien van de zaken dienen direct na ontdekking, doch binnen de overeengekomen garantietermijn, schriftelijk aan Van Bergen te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking, doch binnen de overeengekomen garantietermijn, schriftelijk aan Van Bergen te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Van Bergen is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument. De wederpartij dient Van Bergen in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Van Bergen te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Van Bergen ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Van Bergen te bepalen wijze en in de originele verpakking.
Geen klachten zijn mogelijk indien de wederpartij de uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van zorg voor en gebruik van de zaken niet naleeft c.q. handelt in strijd met de door Van Bergen verstrekte instructies en/of gebruiksaanwijzingen.

Artikel 14: Garanties
Van Bergen staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de zaken maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
Alle door Van Bergen te leveren of in verhuur gegeven zaken zijn voorzien van een veiligheidsgoedkeuring. Indien voor de zaken door de fabrikant ten aanzien van capaciteiten, functionaliteiten e.d. een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Van Bergen zal de wederpartij hierover informeren. In geval van reparatie staat de garantietermijn vermeld op het reparatierapport c.q. de reparatiefactuur. Geen garantie geldt ten aanzien van:
zaken die ouder zijn dan 10 jaar;
noodreparaties;
aan normale slijtage onderhevige onderdelen.
Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Van Bergen kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs c.q. de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Van Bergen. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Van Bergen gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Van Bergen geen enkele aansprakelijkheid.
Onverminderd het bepaalde in lid Van Bergen van dit artikel is Van Bergen slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Van Bergen voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
Indien Van Bergen aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Van Bergen te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Van Bergen niet uitkeert of de schade niet onder een door Van Bergen gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Van Bergen beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde c.q. de gehuurde zaken dan wel de verrichte werkzaamheden. De wederpartij dient Van Bergen uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van Van Bergen jaar. Van Bergen is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Van Bergen is geen geval aansprakelijk voor schade door verkleuringen, scheuren of schimmelvorming als gevolg van blootstelling aan zon en/of overige weersomstandigheden, inwerking van vocht e.d., tenzij Van Bergen hiervoor aan de wederpartij uitdrukkelijke garanties heeft afgegeven.
De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Van Bergen op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de zaken of in strijd met de door of namens Van Bergen verstrekte (onderhouds)instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
door ondeskundige bewaring (opslag) en/of ondeskundige plaatsing, op- en afbouw van de zaken indien en voor zover de wederpartij zelf voor plaatsing, op- en afbouw zorg draagt;
door onjuist of niet tijdig onderhoud aan de zaken;
door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Van Bergen verstrekte gegevens;
door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de zaken zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Van Bergen.
De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Van Bergen uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Van Bergen of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Van Bergen de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 16: Betaling
Van Bergen is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
Indien overeengekomen is dat een factuur wordt verstuurd, dient betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Van Bergen een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
Indien na aanmaning door Van Bergen betaling alsnog uitblijft, is Van Bergen bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Van Bergen gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Van Bergen gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Van Bergen gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Van Bergen eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Van Bergen ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Van Bergen te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Van Bergen. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud
Van Bergen behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin¬gen jegens Van Bergen heeft voldaan.
De in lid Van Bergen bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
De wederpartij is verplicht Van Bergen direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Van Bergen heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Van Bergen te bewaren. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Van Bergen op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Van Bergen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Van Bergen en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Van Bergen op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18: Retentierecht
Van Bergen is bevoegd de teruggave van de zaken van de wederpartij, die Van Bergen voor reparatie onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
de wederpartij de kosten van eerdere door Van Bergen verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Van Bergen niet of niet volledig heeft voldaan.
Van Bergen is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Van Bergen gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht
Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Van Bergen, is Van Bergen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht aan de zijde van Van Bergen wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Van Bergen, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Van Bergen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Van Bergen en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, import- of handelsbeperkingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Van Bergen tot aan dat moment na te komen.

Artikel 21: Annulering, opschorting
Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Van Bergen een door Van Bergen nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Van Bergen gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Van Bergen is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
In geval van annulering van de huurovereenkomst door de wederpartij, is de wederpartij tot 48 uur voor de uitvoering van de overeenkomst 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. In geval van latere annulering blijft de volledige totaalprijs verschuldigd.

Annulering dient schriftelijk te geschieden.
De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Van Bergen vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
Van Bergen is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Van Bergen gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Van Bergen is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Van Bergen gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Van Bergen te vergoeden.

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op de tussen Van Bergen en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Van Bergen is gevestigd, zij het dat Van Bergen altijd de be¬voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Van Bergen. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Van Bergen schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

Datum: 20 december 2011

  • Maatwerk oplossingen
  • Gedegen advies
  • Jarenlange ervaring
  • Vrijblijvende prijsopgave
  • Verhuur